Jwetha et Juhi – par Lavanya, 6

            [...]